Verlof buiten schoolvakanties

Kinderen zijn leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden.

Gronden voor vrijstelling van schoolbezoek zijn:

Graden van bloed- en aanverwantschap:

Verlof buiten de schoolvakanties

De Leerplichtwet van 1969 geeft onder andere richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties. De directeur beslist over een aanvraag van minder dan 10 schooldagen en kan hierbij advies vragen aan de leerplichtambtenaar. Vragen ouders meer dan 10 schooldagen extra verlof, dan beslist de leerplichtambtenaar.

Voor vakantie buiten de schoolvakanties kan geen toestemming worden verleend, tenzij de specifieke aard van het beroep van één van de ouders met zich meebrengt dat alleen buiten de schoolvakanties gezamenlijk op vakantie gegaan kan worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige beroepen in de horeca of agrarische sector, waarbij de ouder het grootste deel van het inkomen in de zomervakantie kan verdienen. Dit vakantieverlof mag éénmaal voor maximaal 10 schooldagen (per schooljaar) verleend worden en mag geen betrekking hebben op de eerste twee weken van het schooljaar. Bij de aanvraag zal een werkgeversverklaring of ander bewijs moeten worden overlegd.

Binnen de gemeente Lingewaard is in overleg met de directies van de scholen een Leerplichtprotocol opgesteld. Binnen dit protocol is afgesproken dat (allochtone) ouders die met het gezin naar het land van herkomst willen reizen voor familiebezoek, éénmaal per twee schooljaren maximaal 10 schooldagen -voorafgaand aan de zomervakantie- extra verlof kunnen aanvragen.

Indien ouders een aanvraag doen van meer dan 10 schooldagen, dan zal dit alleen worden toegekend door de leerplichtambtenaar als er sprake is van speciale omstandigheden. Denk hierbij aan een medische- of sociale indicatie. Hieraan zal een deskundigenverklaring ten grondslag moeten liggen.

In de volgende gevallen wordt een verzoek zeker afgewezen:

Extra verlof moet schriftelijk, minimaal twee weken voor aanvang van het verlof, bij de directeur worden aangevraagd. Wanneer ouders het niet eens zijn met de beslissing, kunnen zij een bezwaarschrift indienen.

Contact

Bezoekadres

IKC Pius X
Cuperstraat 7
6681 AR Bemmel

Tel: 0481 461592
Email:piusx@delinge.nl