4

Handige informatie voor ouders

Hoe ouders worden betrokken

Wij vinden de betrokkenheid van u als ouders heel belangrijk. Deze betrokkenheid is ook van invloed op de ontwikkeling en het schoolsucces van uw kind. Ouders kunnen meedenken over de school en kinderopvang in de oudercommissie en in de medezeggenschapsraad. Bij de kinderopvang is iedere dag even contact bij het brengen en halen. In het onderwijs bieden we 10-15 minuten gesprekken. Daarnaast zijn er 3 maal per jaar driehoeksgesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van uw kind met u en uw kind besproken. Naast de formele contactmomenten is er vaak ook informeel contact met de pedagogisch medewerker en de leerkracht.

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Informatievoorziening aan ouders
Maandelijks verschijnt onze nieuwsbrief, waardoor u op de hoogte blijft van de gang van zaken op ons IKC. In alle groepen kunt u een datum afspreken voor een ‘kijkochtend’. U draait dan als ouder een uur mee met de groep van uw kind. In de groepen vindt er aan het begin van het schooljaar een informatieavond plaats, waarin wordt toegelicht hoe er in de groepen wordt gewerkt. Iedere groep werkt met Klasbord waarin u op de hoogte wordt gebracht van de activiteiten in de groep. 

Gescheiden ouders
Als ouders gescheiden zijn willen we beide ouders goed informeren over de ontwikkeling van hun kind. Ouders maken zelf beide adressen kenbaar aan de school. Aan beide ouders wordt de volgende informatie verstrekt: de schoolgids, het rapport en de uitnodiging voor de ouderavonden. Het kind ontvangt deze informatie in tweevoud. Als één of beide ouders dit anders wil, kan hij of zij dit bij de directeur kenbaar maken. Voor een ouderavond worden beide ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden wordt altijd aan beide ouders gedaan.

Klachtenregeling

Wat te doen bij problemen?
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit om vragen, ontevredenheid, problemen of klachten over het onderwijs, de aanpak van uw kind, etc. aan de leerkracht kenbaar te maken. Hij/zij is de eerst verantwoordelijke voor de kinderen in de groep. Bij klachten over de school kunt u zich in eerste instantie wenden tot degene die bij de situatie betrokken is. Dit kan de leerkracht zijn, of de schoolleiding. Indien dit niet leidt tot een gewenste oplossing, kunt u de contactpersonen benaderen. Zij zijn er voor u. Ze luisteren en geven informatie over mogelijke vervolgstappen. Deze contactpersoon heeft vooral een ondersteunende en doorverwijzende rol bij het zoeken naar een oplossing voor de klacht.

De klachtenprocedure
De volledige klachtenregeling is te vinden op www.delinge.nl onder De Linge – Kwaliteitszorg - Klachtenregeling. Klachten waarvan u vindt dat ze onvoldoende zijn afgehandeld, kunt u voorleggen aan de landelijke klachtencommissie (VBKO, 070 34 57 097 of 070 39 25 508) of aan de vertrouwensinspecteur.
De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige buiten de school. De externe vertrouwenspersoon geeft informatie en advies en begeleidt ouders in het klachttraject wanneer zij een formele klacht indienen. Voor De Linge is mevrouw Annemarie van de Ven de vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar via annemarie@adviesgroeppauw.nl Voor een onafhankelijk advies in geval van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. Meldpunt vertrouwensinspecteurs telefoon: 0900-111 3 111 tijdens kantooruren.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Bij een signaal van huiselijk geweld zijn scholen sinds begin 2012 verplicht met een meldcode te werken die in stappen beschrijft wat te doen. Onderzoek wijst uit dat hulp- en zorgverleners en leerkrachten die met een meldcode werken drie keer zo vaak ingrijpen als collega's die zo'n stappenplan niet voorhanden hebben bij een vermoeden van mishandeling. Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, aan de professional. Het stappenplan van de meldcode biedt hem of haar bij die afweging houvast.

Meldplicht seksueel geweld
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:

Inspraak van ouders via de IKC-raad
De IKC-raad bestaat deels uit de medezeggenschapsraad en de oudercommissie van de kinderopvang. Samen toetsen ze beleid, geven advies en denken mee in de ontwikkeling van de school. Beide organen vormen een geheel maar hebben voor het eigen aandachtsgebied de bevoegdheid tot instemming of advisering. Het mee beslissen en meedenken van ouders op school is geregeld bij de ‘wet medezeggenschap op scholen’ (WMS). Door de wet heeft de MR veel inspraakmogelijkheden gekregen. In de MR zijn zowel de ouders als het onderwijzend personeel vertegenwoordigd. De IKC-raad op IKC De Pius X bestaat uit vier ouderleden en twee personeelsvertegenwoordigers.

Ouderraad
De ouderraad is een enthousiaste groep van ouders die in samenwerking met het team binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert voor alle leerlingen. Ieder jaar maakt de ouderraad, in samenwerking met het team, iets bijzonders van de festiviteiten rondom; sinterklaas, kerstmis, carnaval, Pasen, OV-dag tijdens de slotweek. In samenwerking met het team wordt elke activiteit nauwkeurig voorbereid zodat deze elke keer weer een feestelijke belevenis wordt voor alle kinderen. We vinden het belangrijk dat deze activiteiten deel uitmaken van het onderwijs en waardoor uw kind met veel plezier naar IKC Pius X gaat.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is 35,00 euro en hiervan worden met name de activiteiten rondom feesten betaald. De ouderbijdrage is niet verplicht dus kunnen kinderen altijd mee doen met de activiteiten.

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00

Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:

Met de bijdrage worden allerlei activiteiten op school bekostigd. Te denken valt aan: sinterklaas, kerst, sportdag, Pasen, schoolreisje, musical.
Het is niet verplicht om deze vrijwillige ouderbijdrage te betalen en uw kind kan altijd meedoen met de activiteiten.
De financiën worden beheerd door de ouderraad. De activiteiten worden aangepast aan de ontvangen bijdrage zodat ieder kind mee kan doen. Wij zijn erg blij dat IKC Pius X een hoog percentage aan betalende ouders heeft.

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

De afwezigheid van uw zoon of dochter meldt u voor 8.30 via Klasbord. De leerkracht van uw zoon/dochter is dan op de hoogte voordat er gestart wordt. Als uw kind niet kan meedoen aan de gymnastiekles, kunt u volstaan met een briefje of e-mail naar de betreffende leerkracht of pedagogisch medewerker. Indien uw kind langdurig of als er sprake is van ziekenhuis opname zal de school in overleg met u als ouders voor lesmaterialen zorgen.

Indien een ziekte langer duurt of als er sprake is van ziekenhuis opname zal de leerkracht in overleg met ouders, voor thuiswerk zorgen.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Verlof is aan te vragen middels het verlofformulier. Dit formulier levert u in bij de directie van de school.

Verlofformulier NOG PLAATSEN!

Schorsing en verwijdering

Soms is het noodzakelijk een leerling te schorsen of te verwijderen. Schorsing is aan de orde wanneer de schooldirectie bij ernstig wangedrag van een leerling en/of ouders onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag van een leerling kan bijvoorbeeld zijn mishandeling, diefstal of het herhaald negeren van een schoolregel. Een schorsing kan voor een beperkte periode worden opgelegd. Het besluit wordt schriftelijk door de schooldirectie (ondertekend namens het bevoegd gezag) aan de ouders meegedeeld. Vermeld worden de reden van de schorsing, de aanvang, de tijdsduur en eventuele andere genomen maatregelen.

De school moet de schorsing melden bij de directeur/bestuurder, de leerplichtambtenaar en de inspectie. Omdat de school verplicht is te voorkomen dat de leerling achterstand oploopt, zal voor het nodige huiswerk gezorgd worden. Verwijdering is een ordemaatregel die alleen in uiterst geval en zeer zorgvuldig wordt genomen. Van het in gang zetten van de verwijderingsprocedure is sprake bij:- Voortdurend agressief gedrag van de leerling waarbij de voortgang van het onderwijs verstoord wordt.- De leerling vergt een onevenredig deel van de schoolorganisatie, waarbij gestelde doelen niet of nauwelijks worden bereikt.- Bedreigend of agressief gedrag van ouders waarbij herhaling niet uitgesloten is, waardoor sprake is van gegronde redenen voorangst bij leerkrachten of andere ouders en/of er geen sprake meer is van een ongestoorde voortgang van het onderwijs. Vanaf het moment dat de verwijderings-procedure in gang is gezet, heeft de school de verplichting een andere school voor de leerling te zoeken. Hiervoor heeft de school acht weken de tijd. Tijdens deze procedure heeft de leerling het recht de school te blijven bezoeken. De procedure voor verwijdering is opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs.

Contact

Bezoekadres

IKC Pius X
Cuperstraat 7
6681 AR Bemmel

Tel: 0481 461592
Email:piusx@delinge.nl