School ondersteuningsprofiel

In het SOP leggen wij onze taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast. We beschrijven de manier waarop we ons onderwijs en onze zorg hebben vormgegeven. Ook beschrijven we welke ondersteuning we bieden als kinderen meer nodig hebben dan het reguliere aanbod. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.

Wij werken als school samen met andere scholen binnen samenwerkingsverband Passendwijs. De scholen in ons samenwerkingsverband hebben onderling afspraken gemaakt over hoe we er samen voor zorgen dat iedere leerling het onderwijs krijgen dat bij hem/haar past.

Dit SOP beschrijft:

De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en geeft aan wat de school met de haar daartoe beschikbare middelen zelf moet kunnen organiseren. Extra ondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt maar die niet binnen de basisondersteuning valt.

Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term
Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen om zo te zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Passend Onderwijs is de manier van werken waarop onderwijs aan leerlingen (ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) wordt georganiseerd.

Het SOP is een ontwikkelingsdocument en wordt jaarlijks geactualiseerd. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft adviesrecht op het SOP.

SOP 2023-2024

Contact

Bezoekadres

IKC Pius X
Cuperstraat 7
6681 AR Bemmel

Tel: 0481 461592
Email:piusx@delinge.nl