2

2. Het onderwijs

Organisatie van het onderwijs

Ons IKC wil kinderen de tools meegeven zodat zij kunnen leren voor het leven. Het leven is veel meer dan lezen, rekenen en taal daarom hebben wij ons onderwijs ingedeeld in de volgende pijlers:

In de groepen ziet u de kinderen werken aan de vakgebieden die vallen onder de stevige basis. Het is voor ons belangrijk dat kinderen inzicht hebben in de doelen en welke stappen zij kunnen zetten. We bespreken daarom altijd het doel van de les en geven op de doelenmuur inzicht in de doelen die aankomende periode aan bod komen.
Onze kernwaarden zijn vertrouwen, groeigericht en gezien worden. Het leergesprek met uw kind is voor ons een belangrijk middel om deze kernwaarden vorm te geven. We voeren gesprekken over persoonlijke groei in de breedste zin van het woord. Het kan gaan over de inzet van de 8 LEER-krachten, de positie in de groep en persoonsvorming. Uw kind leert zichzelf kennen en weet welke vervolgstappen hij of zij wil zetten. De pijlergroep coöperatief werken houdt zich vooral bezig met elkaar versterken. Hoe kunnen kinderen van elkaar leren en elkaar versterken?

Het team

Het team van IKC Pius X is zeer ervaren en hoogopgeleid team.
Op onze website ziet u de mensen die op de school werken. Het zal u opvallen dat er veel mannen werken en dat er een mooie balans is in het team.
Ieder teamlid vervult een rol in de ontwikkeling van de school. Het belangrijkste daarbij is dat wij de talenten en expertise van eenieder benutten. De kracht van het team is: ervaring en expertise. Aankomend jaar worden er diverse opleidingen gevolgd door leerkrachten: didactisch coach, gymopleiding, cooperatief werken, brein bewust leren, Kanjercoordinator. De school wil deze expertise benutten en uw kind zo optimaal ondersteunen. We hebben er daarom voor gekozen om met een ontwikkelteam te werken en een ondersteuningsteam.

bekijk ons team

Verlof personeel

Ons uitgangspunt is dat wij ons uiterste best doen om voor vervanging te zorgen als de leerkracht van uw kind afwezig is. Hiervoor hanteren we onderstaand stappenplan:

  1. We vragen parttimers de dagen van de zieke collega over te nemen en extra te werken.
  2. We vragen om een vervanger uit de regionale invalpool waarbij De Linge is aangesloten.
  3. We zetten een onderwijsassistent in.
  4. We zoeken naar leerkrachten in ons eigen netwerk.
  5. Ambulant personeel wordt ingezet voor de groepen mits dit mogelijk is.
  6. Stagiaires worden ingezet om de groep op te vangen.
  7. In uiterste nood worden groepen naar huis gestuurd.

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / peuteropvang. Het aanbod voor het jonge kind organiseren we zelf.

IKC Pius X is één organisatie er is geen scheiding tussen kinderopvang en school. U kunt dit niet alleen zien maar ook op verschillende manieren ervaren. De mooiste ervaring is dat uw kind niet hoeft te wennen wanneer de stap gemaakt wordt naar groep 1. Het komt doordat de medewerkers intensief samenwerken en bekend zijn voor uw kind. Er zijn overkoepelende activiteiten en thema's en de groepen zijn bekend ingericht voor uw kind. Het zorgt voor een veilige, huiselijke omgeving en uiteindelijk een positief leereffect. We zien dat ieder kind zijn eigen behoeften heeft. Door de intensieve samenwerking is het ons gelukt om zeer accuraat zorg te verlenen op ieder gebied. Voorbeelden daarvan zijn: spraakontwikkeling stimuleren, verrijken van het aanbod of externe hulp inschakelen. Om dit te bereiken gaan medewerkers frequent met elkaar in overleg maar werken zij ook naast elkaar op de groepen.

Wij vinden bewegen en huiselijkheid erg belangrijk, met name voor baby's. Onze babygroep is dusdanig ingericht dat kinderen motorisch worden uitgedaagd. We zetten dit voort in de peuter- en hogere groepen. We volgen de kinderen met het registratiesysteem: 'Kijk'. We kunnen de ontwikkeling nauwgezet volgen en ons aanbod daarop afstemmen. Op IKC Pius X wordt gewerkt volgens het Vroegschoolse Educatieve (VVE) programma Startblokken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ervaringsgericht werken daarom hebben de kinderen de mogelijkheid om in hoeken te werken/spelen. Zij krijgen aanbod op cruciale doelen in de kleine kring. Voor de kinderopvang ligt het complete pedagogisch beleidsplan ter inzage en staat op onze website: www.delinge.nl 

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan

IKC Pius X wil kinderen inzicht geven in het leren en hen de tools meegeven om te kunnen leren voor het leven. Om dit te bereiken hebben wij drie pijlers binnen de school en daaraan gekoppeld hebben wij onze schooldoelen. De pijlers zijn erg belangrijk want wij willen namelijk de kinderen een totaalpakket bieden van: een stevige basis, persoonlijke groei en sociale vorming.

Wij hebben per pijler de doelen:

Hoe bereiken we deze doelen?

De school heeft een heldere koers en heeft de uitvoering van deze visie vastgesteld in kwaliteitskaarten. Om dit vast te houden zijn de drie elementen: koers, kracht en kaders van cruciaal belang. In alles wat we doen zorgen wij dat er een koppeling is met de koers. Op de school worden verschillende krachten benut. U moet dan vooral denken aan de talenten van leerkrachten die worden benut. Er zijn leerkrachten verantwoordelijk voor de aansturing van de pijlergroep, voor de zorg, coaching enzovoort.
Met kaders bedoelen we dat het beleid vastgesteld is en cyclisch wordt uitgevoerd en gemonitord. U ziet dit sterk terug in de jaarkalender/managementkalender van de school. In de kalender staan werkbijeenkomsten en teamvergaderingen. Op de teamvergaderingen worden de kwaliteitskaarten besproken en geanalyseerd.
Daaraan gekoppeld zijn de groepsbezoeken.

Op de werkbijeenkomsten werken de teamleden in pijlergroepen aan de schoolontwikkeling om de visie steeds verder te ontwikkelen en te realiseren. In de monitoring speelt de pijlergroep stevige basis een grote rol want deze zijn verantwoordelijk voor het systematisch bespreken van de kwaliteitskaarten.
Een belangrijk onderdeel in de kwaliteitszorg is de begeleiding van de leerkracht. De school werkt met een leerkrachtkaart en een IKC Pius X competentieprofiel. In de zorgcyclus komen de intern begeleider en directie twee keer per jaar uitgebreid in de groep en hebben daarna een gesprek met de leerkracht. Naast deze gesprekken hebben medewerkers ook twee gespreken met de directie alleen. Een belangrijk sturingselement is de leerkrachtkaart waarin gezamenlijk naar de competenties wordt gekeken.

Het team van IKC Pius X houdt van actie en concrete doelen vandaar dat wij werken met het bord van stichting leerkracht. De teamvergaderingen beginnen wij met dit bord zodat wij onze doelstellingen en acties scherp voor ogen hebben. Voor de pijlergroepen werken wij met schoolmonitor zodat activiteiten systematisch gepland en gemonitord worden.

De begeleiding van het kind is een belangrijke monitoring van ons onderwijs. Wij voeren daarom intensieve groepsbesprekingen waarin het beredeneerde aanbod wordt geborgd. Tot slot heeft IKC Pius X ervoor gekozen om ieder jaar een audit uit te laten voeren om blinde vlekken te voorkomen. Kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is een veel omvattend onderwerp. Mocht u zich hier verder in willen verdiepen dan willen verwijzen wij u naar de kwaliteitskaarten op dit gebied.

Contact

Bezoekadres

IKC Pius X
Cuperstraat 7
6681 AR Bemmel

Tel: 0481 461592
Email:piusx@delinge.nl