3

3. Ondersteuning en veiligheid

Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op. 

IKC Pius X biedt onderwijs aan van 0 tot 13 jaar en dat is tevens een kracht van de school.
Er is namelijk een doorgaande lijn vanaf de babygroep tot en met groep 8. Uw kind krijgt als baby al begeleiding vanuit dezelfde kernwaarden als in de gehele school. Uw kind heeft daardoor geen overgang van peutergroep naar de school toe. De juffen en meesters zijn voor de peuters ook bekend want er is frequent overleg en het is mogelijk om al een kijkje te nemen in de kleuterklas voor uw kind. Uw kind is voordat het in groep 1 start al bekend in de school.
De school heeft als kernwaarden: gezien worden, elkaar versterken, groeigericht en vertrouwen. IKC Pius X is erg actief in het versterken van het pedagogisch klimaat met onder andere de Kanjerlessen. Het pedagogisch klimaat is daardoor een kracht van de school geworden. De kinderen kunnen hier in een gestructureerde en veilige omgeving persoonlijk groeien.

De persoonlijke groei proberen we te stimuleren door leergesprekken te voeren want wij willen dat kinderen inzicht krijgen in wie ze zijn en welke stappen zij kunnen zetten in hun ontwikkeling. Ouders zijn daarbij een belangrijke bron en partner, vandaar dat wij driehoekgesprekken voeren. In deze gesprekken met kind en ouder komt vaak de kindkaart aan bod. In de kindkaart beschrijven we de gegevens die wij van een kind hebben gezien, onze gedachten erbij en welke doelen erbij horen en hoe we dit gaan doen. We volgen de cyclus van: data, duiden, doelen en doen op ieder onderdeel. Het leren-leren is daarbij een belangrijk onderdeel voor IKC Pius X. De kaart geeft ouders, het kind en de leerkracht inzicht in activiteiten en doelen.

Het zien van kinderen en daarbij gericht handelen is erg belangrijk voor de school. Onder leiding van Christa (intern begeleider) is er een ondersteuningsteam opgezet. Het ondersteuningsteam bestaat uit leerkrachten, een kindercoach en een onderwijsassistent. Het team heeft ook allerlei externe expertise tot beschikking om mee te denken en preventief mee te kijken. Het team komt één keer per maand bij elkaar om leerlingen te bespreken en gericht te analyseren welke interventies nodig zijn om de leerling te ondersteunen. Het gaat dan vaak om leerlingen die meer nodig hebben dan de begeleiding in de groep.


IKC Pius X heeft een sterke, kindgerichte zorgstructuur. De belangrijkste elementen van deze structuur zijn:

De school werkt met Triband Verantwoorden van Annemieke Zwart. Het betekent dat de school zich verantwoordt op kind-, groep- en schoolniveau. Ieder kind op de school heeft een kindkaart met de indeling van Biesta: aardig, waardig en vaardig en ieder onderdeel is ingedeeld met de cyclus: Data, duiden, doelen en doen. Hetzelfde systeem wordt toegepast op groeps- en schoolniveau.

Om de juiste begeleiding voor het kind te beoordelen werken wij met de zorgpiramide. De eerste laag is het basisaanbod, op zorgniveau 2 zitten de kinderen die verrijking of verlengde instructie nodig hebben in de groep. In zorgniveau 3 hebben de kinderen eventueel naast de begeleiding in de groep begeleiding nodig van het ondersteuningsteam of een externe. Op zorgniveau 4 hebben kinderen een arrangement of een O.P.P. In het laatste zorgniveau kan er sprake zijn van verwijzing.

Het schoolbrede aanbod per vak en zorgniveau staat in de kwaliteitskaarten. Het zorgt ervoor dat de Pius X een sterke doorgaande lijn en systematische begeleiding heeft voor ieder kind. In de roosters van de leerkrachten staan de zorgniveaus en de acties uit de kind- en groepskaarten weggezet.

Op kindniveau werken wij met de groeimap zodat kinderen inzicht krijgen in hun ontwikkeling en leren. In deze map verzamelen de kinderen werkjes gecategoriseerd aan de hand van de pijlers van de school. In gesprekken met leerkrachten, ouders en andere betrokkenen verzamelen kinderen feedback en reflecteren zij op hun proces.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zijn als school actief op het gebied van hoogbegaafdheidsonderwijs Daarin voor stellen wij een scherper beleid op.
In de toekomst willen wij hier nog meer vorm aangeven. De school voert al kindgesprekken en wil zich hierin verder verdiepen zodat we kinderen nog meer groeigericht kunnen stimuleren. Het doel daarbij is dat kinderen inzicht krijgen in hun ontwikkeling. Een belangrijk element daarbij is de groeimap die dit jaar is ingevoerd.

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

In elke groep wordt de Kanjertraining gegeven. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).

Met de Kanjertraining streven we de volgende doelen na:

We hanteren het anti-pestprogramma van de kanjertraining.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Kanvas.
Middels de sociaal emotionele registratiesysteem Kanvas monitoren we de sociale veiligheidsbeleving van de kinderen. Hiervoor houden wij 1 maal per twee jaar een tevredenheidsonderzoek. De sociale veiligheidsbeleving is hier ook onderdeel van.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie: anti-pestcoördinator
Naam: Tessa van Cleef
E-mailadres: t.vancleef@delinge.nl

Functie: vertrouwenspersoon
Naam: Bas Polman
E-mailadres: b.polman@delinge.nl 

 

Contact

Bezoekadres

IKC Pius X
Cuperstraat 7
6681 AR Bemmel

Tel: 0481 461592
Email:piusx@delinge.nl