5

Ontwikkeling en resultaten

Tussentijdse toetsen

Op onze school werken wij vanuit het Triband Verantwoorden. Het betekent dat wij ons verantwoorden op kind, groep en schoolniveau. Wij doen dit met methodetoetsen, CITO toetsen, observaties en het dagelijks werk van kinderen. De school werkt namelijk vanuit het formatief assessment waarin kinderen iedere dag hun ontwikkeling kunnen laten zien. De bewijswerkjes verzamelen de kinderen in de groeimap. In de groeimap verantwoorden wij ons op kindniveau. Observeren is een belangrijk element van leren zichtbaar maken vandaar dat de school met de Erik app werkt om gericht te observeren. De tussenresultaten worden met ouders, kind en intern begeleider besproken.
Het is voor ons van groot belang om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen wij de juiste dingen en… doen wij de juiste dingen ook goed? De resultaten van ons onderwijs willen we afmeten aan de mate waarin wij erin slagen álle leerlingen te begeleiden. Door middel van ons volgsysteem en onze structuur van onderwijs en begeleiding kunnen zoveel mogelijk leerlingen op onze school onderwijs volgen. De vaststelling van de resultaten moet zo objectief mogelijk gebeuren. De onderstaande punten geven een objectieve indicatie van de kwaliteit van het onderwijs op school.

Methode gebonden toetsen
Methoden zijn een middel om een onderwijsdoel te bereiken. Bovendien bieden ze leerkrachten houvast om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Steeds meer methoden bevatten materialen, didactische aanwijzingen en suggesties voor extra instructie om onderwijs op maat te kunnen verzorgen. De methoden hebben een eigen registratiesysteem, waarin de leerkracht het gegeven onderwijsaanbod noteert. Ook registreert de leerkracht de resultaten van de tussentijdse toetsen. Op basis daarvan kan het onderwijsaanbod tussentijds worden bijgesteld. Op deze manier volgt en bewaakt de leerkracht de ontwikkeling van individuele leerlingen en de groep per leergebied.

CITO, LOVS en Schoolzelfevaluatie
Naast methodegebonden toetsen gebruiken we methodeonafhankelijke toetsen om de ontwikkeling van individuele leerlingen en de groep te volgen. Het Leerling- en
onderwijsvolgsysteem. Leerlingontwikkelingsvolgsysteem van CITO voorziet in een optimale onderlinge afstemming van al onze toetsen voor het basisonderwijs: de toetsen van het leerlingvolgsysteem en de Eindtoets Basisonderwijs. Met de toetsen kunnen de vorderingen van individuele leerlingen en groepen leerlingen gevolgd en geanalyseerd worden. Met behulp van de diepte-analyse van de resultaten gebruiken we de gegevens ook om het onderwijs op schoolniveau te analyseren en verder te ontwikkelen. Dit betekent dat we op onze school streven naar een percentage van 60% - 70 % van de leerlingen een I-II-III score op de hoofdvakgebieden; begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en reken-wiskunde. Landelijk ligt dit op 60 %. De peuter- en kinderopvang maken samen met de groepen 1-2 gebruik van het observatiesysteem Kijk! Hierin volgen we de ontwikkeling van uw kind op verschillende gebieden. In dit systeem kunnen we goed zien op welk ontwikkelingsniveau uw kind werkt en handelt.

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende.

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie (Beoordeling leerresultaten po 2022-2023).

meer informatie

Onze resultaten op de CITO Eindtoets basisonderwijs
In april maken alle leerlingen van groep 8 de Eindtoets Basisonderwijs van CITO, die landelijk genormeerd is. Daarmee ontstaat een beeld van de individuele prestaties van de leerlingen en van de school als geheel. Scholen kunnen zich onderling vergelijken met het gemiddelde van alle deelnemende scholen, maar ook met het gemiddelde van de scholen die gelet op de sociaal-culturele achtergrond van hun leerlingen vergelijkbaar zijn. De scores van de Eindtoets basisonderwijs liggen tussen de 500 en 550. Hieronder vindt u onze resultaten van de afgelopen schooljaren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2022-2023?

% 1F behaald (over drie schooljaren)
IKC Pius X: 97.3%
Vergelijkbare scholen: 96.6

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2022-2023?

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
IKC Pius X: 66.3%
Vergelijkbare scholen:
63.3%

Totale eindscore: 538 +3.1 boven landelijk gemiddelde. 

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2022-2023?

Schooladvies
Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k

0%

vmbo-k

9%

vmbo-k / vmbo-(g)t

3%

vmbo-(g)t

17,6%

vmbo-(g)t / havo

11,7%

havo

5,8%

havo / vwo

2,9%

vwo

44,1%

  

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

IKC Pius X heeft de socialisatie en persoonsvorming erg hoog in het vaandel. Wij hebben de kernwaarden: elkaar versterken, gezien worden, vertrouwen en groeigericht. De cultuur op IKC Pius X is groeigericht en met de blik vooruit. Onze pijlergroep persoonlijke groei borgt en ontwikkelt het pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid is gestoeld op de kernwaarden en de Kanjertraining is daarbij een belangrijk middel. Het team is geschoold in het geven van Kanjerlessen. Met deze lessen krijgen kinderen inzicht in groepsprocessen en leren zich verhouden tot een groep. Onze visie op het pedagogisch klimaat is dat kinderen moeten leren omgaan met andere maar daarin zijn de persoonlijke behoeften van uw kind erg belangrijk. Je kan dan denken aan: positieve relaties, voldoening, waarderend leiderschap en autonomie. We voeren hierover individuele gesprekken met kinderen.

Werkwijze Sociale opbrengsten

Kanvas!
Om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen goed in kaart te krijgen, maken we vanaf groep 1 gebruik van het observatiesysteem Kanvas! Deze is gekoppeld aan de Kanjertraining. Middels een aantal vragen brengen we de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind en de sociale veiligheid in kaart. Dit om op een goede manier uw kind te ondersteunen in de sociale ontwikkeling.

Jaarlijks monitoren we de sociale veiligheid door leerlingen een vragenlijst te laten invullen. 1x in de drie jaar is er een ouder-en leerlingtevredenheidsonderzoek.
Bij de sociale veiligheid meten we de volgende onderdelen:

Kanvas heeft een onderverdeling in:

Doel is dat we in elke klas een (donker) groene score realiseren.
Als er klassen zijn die oranje scoren (op onderdelen of in zijn geheel) dan worden de voorbeeldgroepen ingezet. Wat loopt hier goed? Wat kunnen we van elkaar leren als collega's? Kortom: We geven samen aandacht aan daar waar het goed gaat.In het algemeen geldt: We geven schoolbreed de Kanjerlessen wekelijks, we bespreken de voortgang in het team, we letten op onze eigen kanjergedrag en de kijk op de kanjerschool.

Als er een onveilige klas binnen onze school is dan maken we in eerste instantie gebruik van de "Handleiding Conflicthantering" .Deze geeft zeer veel praktische adviezen voor onveilige klassen. We bekijken het Sociale Veiligheidsprotocol voor een schoolbrede aanpak.

Ouders spelen een grote rol in de opvattingen en gedragingen van kinderen. We betrekken ouders op verschillende manieren:we investeren in de vertrouwensrelatie met u, we zien het kind en de ouder, spreken positief over het kind en de ouders. Kind-ouder-leerkrachtgesprekken

We informeren u over de inhoud van de lessen.
We gaan tijdig met u in gesprek bij ongewenst gedrag. We gaan uit van de goede bedoelingen van ouders en durven duidelijk en grensstellend te zijn. We spreken met respect over elkaar.

Contact

Bezoekadres

IKC Pius X
Cuperstraat 7
6681 AR Bemmel

Tel: 0481 461592
Email:piusx@delinge.nl